Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES SERWISU INTERNETOWEGO PROWADZONEGO W DOMENACH I SUBDOMENACH FIBARO.COM ORAZ USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ FIBAR GROUP S.A.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument reguluję Politykę prywatności i plików „cookies” serwisu internetowego prowadzonego w domenach i subdomenach fibaro.com i usług świadczonych przez Fibar Group (zwanymi dalej Serwisem i Usługami) . Fibar Group S.A. dochowuje wszelkiej należytej staranności w celu poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu. Używając produktów, usług lub witryn Fibar Group S.A. akceptujesz sposób gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych do celów opisanych w niniejszym dokumencie.
 2. Niniejszy dokument Serwisu internetowego i Usług ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest on źródłem obowiązków dla Usługobiorców, Klientów Serwisu Internetowego, ani innych użytkowników Serwisu.
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu i Usług jest Fibar Group Spółka Akcyjna w Wysogotowie, ul. Serdeczna 3; 62-081 Wysogotowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 553265, NIP 7811858097, kapitał zakładowy 1.182.100,- PLN, adres email – dpo@fibaro.com.
 4. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z polskim ustawodawstwem krajowym.
 5. Administrator danych osobowych dochowuje szczególnej i należytej staranności w celu ochrony praw użytkowników, których dane podlegają przetwarzaniu, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  – przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty da osoby, której dane dotyczą,
  – zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie, konkretnych, wyraźnych, prawnie uzasadnionych i zgodnych z prawem celów,
  – nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
  – merytorycznie poprawne, stosowne, ograniczone do tego co niezbędne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  – prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
  – odpowiednio zabezpieczone,
  – przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 6. Administrator danych osobowych świadczy usługi na całym świecie i współpracuje z partnerami na całym świecie dlatego też dostęp do danych naszych klientów mogą posiadać partnerzy z regionów świata na terenie których przepisy dotyczące zbierania i wykorzystywania danych, będą się różniły od prawa europejskiego, dlatego należy pamiętać, że dane osobowe mogą być przekazywane do innych państw (to jest państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) w tym do Stanów Zjednoczonych i dostarczając swoje dane osobowe, wyrażają Państwo zgodę na ten transfer. Fibar Group S.A. ma świadomość co do stosowania zapisów i stosuje zapisy zawarte w Tarczy Prywatności, która została opracowana przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych i Komisję Europejską, w celu umożliwiania firmom z USA spełnienie wymagań obowiązujących na terytorium Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych podczas przesyłania danych osobowych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych.

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Każdorazowo cel oraz zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez użytkownika podczas korzystania z Serwisu lub Usług.
  Możliwe cele zbierania danych osobowych użytkowników przez Administratora:

  1. spersonalizowanie i dostosowanie swoich usług i produktów w zakresie automatyki domowej,
  2. usprawnienie obsługi klientów, podawane informacje pomogą nam bardziej efektywnie reagować na prośby i potrzeby klientów oraz wsparcie przy realizacji usług,
  3. przetwarzania zamówień, roszczeń gwarancyjnych i płatności od naszych użytkowników, niezależnych dealerów i dystrybutorów,
  4. aby uruchomić promocje, konkursy, przeglądy i inne funkcje,
  5. przeprowadzenia badań rynku o naszych użytkownikach, aby poprawiać nasze kampanie marketingowe, treść na naszych stronach internetowych,
  6. kontakt telefoniczny z Państwem w celu omówienia usług, z których Państwo korzystacie, dostępu do swojego konta lub odpowiedzi na prośby i pytania,
  7. realizacja procesu rekrutacji,
  8. innych celów, gdy mamy na nie zgodę,
  9. przedstawienie oferty handlowej,
  10. wysłanie newslettera.
  11. realizacja umowy oraz świadczenie usług na rzecz osób których dotyczą,
  12. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
 2. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów oraz innych użytkowników serwisu:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres zamieszkania,
  3. numer telefonu,
  4. adres e-mail,
  5. IP zakupionego urządzenia,
  6. barwa głosu (dane biometryczne),
  7. numer seryjny urządzenia,
  8. kod pocztowy,
  9. ogólne dane lokalizacyjne (kraj, miasto, region),
  10. rodzaj używanych urządzeń,
  11. statystyki użytkowania (np. czas użytkowania, liczba aktywnych użytkowników),
  12. wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 3. Odbiorcy / kategorie odbiorców pozyskiwanych danych osobowych mogą być jak następuje: inne podmioty świadczące odpowiednie usługi związane z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Serwisem i Usługami, a także z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, podmioty świadczące usługi wsparcia dla kadr, w tym usługi związane z rekrutacją.
 4. Pozyskiwane dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres jak następuje: 36 miesięcy lub do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 5. Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej nie będzie wymogiem ustawowym lecz może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Serwisie lub wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Brak podania danych osobowych może wiązać się z konsekwencją w postaci braku możliwości wykonania albo należytego wykonania powyższych umów lub niemożnością wzięcia udziału w rekrutacji. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu oraz w Regulaminie Serwisu.
 6. Decyzje dotyczące pozyskiwanych danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Osoba, której dane dotyczą nie będzie podlegać profilowaniu.

COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

 1. Pliki cookies zwane także „ciasteczkami” są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp.
 2. Serwis i Usługi korzystają z plików cookies w celach:
  1. statystycznych,
  2. konfiguracji Serwisu i Usług – umożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie.
  3. uwierzytelniania – umożliwiają informowanie gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje.
  4. analizy i badania zachowań użytkowników – umożliwiają odczytanie preferencji użytkowników i poprzez ich analizę ulepszanie i rozwijanie produktów i usług. Zbieranie informacji odbywa się anonimowo, bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników, chyba że użytkownik wykona logowanie do Panelu Klienta, a ustawienia urządzenia końcowego użytkownika pozwalają na taką identyfikację.
  5. reklamy – umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a także personalizowanie reklam.
 3. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania Serwisu istnieje możliwość określenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez ten Serwis, w szczególności możliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi.
 4. Należy jednak pamiętać, że usunięcie lub blokada plików „cookies” może wiązać się z tym, że niektóre sekcje naszych stron internetowych nie będą funkcjonowały poprawnie.
 5. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania Serwisu. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania lub kontaktując się z jego dostawcą.
 6. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania Serwisu, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez ten Serwis z plików cookies w celach wyżej określonych.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Pozyskiwane dane osobowe mogą być przetwarzane: A) na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której te dane dotyczą, lub B) na podstawie zasady, zgodnie z którą przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne z mocy przepisów prawa, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której te dane dotyczą, lub C) na podstawie zasady, zgodnie z którą przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (w szczególności interesu w postaci marketingu bezpośredniego Administratora oraz prawidłowego świadczenia usług).
 2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1.A powyżej, zgoda na przetwarzanie pozyskiwanych danych osobowych jest udzielana dobrowolnie, a osoba udzielająca zgody ma prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które nastąpiło przed cofnięciem zgody. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie informacji na adres email: dpo@fibaro.com.

PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ INNE UPRAWNIENIA

 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia.
 2. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Niezależnie od powyższego, osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby uzasadnionych interesów administrator danych osobowych, w tym profilowania. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do:
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą wniesie sprzeciw wobec przetwarzania jej danych do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
 5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.
 6. Zebrane dane przechowujemy przede wszystkim w celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości administrowania Serwisem i Usługami. Ponadto służą nam one do sporządzania statystyk dotyczących sposobu korzystania przez użytkowników z naszego Serwisu i Usług. Gromadzone dane mogą być ujawniane osobom trzecim w sposób, który uniemożliwia identyfikację użytkownika, a także upoważnionym przepisami prawa organom władzy publicznej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Serwis i Usługi mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu i Usług.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Usługodawca zastrzega prawo zmiany Polityki prywatności i plików cookies.